googleadsZabezpečení dat

Úvod

Provozovatel registrační pokladny helloCash (mRaP GmbH, 3250 Wieselburg Pulvermühlweg 11, Rakousko) respektuje Vaše právo na soukromí. Ochrana a bezpečí Vašich osobních údajů jsou pro naši společnost velmi důležité. V tomto dokumentu Vás chceme informovat o tom, které údaje jsou při návštěvě webové stránky www.hellocash.cz a všech přidružených webových stránek a při používání systému helloCash shromažďovány a používány. Shromažďování, ukládání a používání těchto údajů se děje v souladu se zákonnými ustanoveními. Podrobnosti vycházejí z tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Rozsah platnosti

Toto prohlášení o ochraně dat platí pro webové stránky provozované helloCash (www.hellocash.cz) ,dále jen „Stránka“ a vztahuje se na návštěvníky této Stránky, jakož i na osoby, které využívají nějakou ze služeb, kterou helloCash na této webové stránce nabízí (dále jen „Uživatel“).

Získávání, ukládání a používání osobních údajů

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje týkající se osobních nebo věcných okolností identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. K osobním údajům patří např. jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo, jakož i informace, které Uživatel při používání Stránky předá dalšímu Uživateli. Na Stránce nejsou osobní údaje automaticky zjišťovány. Ty budou shromažďovány, ukládány a používány pouze dodatečně, když Uživatel tyto údaje dá helloCash k dispozici dobrovolně prostřednictvím aktivního vstupu, například vyplněním online formuláře pro registraci do zákaznického portálu helloCash.

Povinné poskytnutí osobních údajů před uzavřením smlouvy

Pokud Uživatel uzavírá s helloCash smlouvu, je nutné poskytnout některé údaje. Tyto údaje jsou nezbytné, aby helloCash mohla plnit povinnosti, které vycházejí ze smluvního vztahu.

Přenos a protokolování dat pro interní a statistické účely

Kromě dat zadaných Uživatelem mohou být také během návštěvy Stránky systémem automaticky zaznamenávány informace (údaje o používání). K tomu patří údaje o typu prohlížeče, jazyku prohlížeče, geografickém původu Uživatele, datu a času návštěvy, době přístupu nebo webové adrese navštívené webové stránky, IP adrese Uživatele i doméně, ze které Uživatel na Stránku vstupuje.


Tyto internetové stránky používají mimo jiné službu Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, což jsou textové soubory uložené v počítači, které poskytují analýzu dat Používání webových stránek uživatelem. Informace generované cookies o používání webu uživatelem (včetně jeho adresy IP) jsou odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Co se týče aplikace helloCash, Společnost Google tyto informace použije pouze k vyhodnocení využití webu, k sestavení přehledů o aktivitách uživatelů na webu pro helloCash k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním a používáním internetu; Společnost Google může také tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon.


Uživatel může instalaci Cookies zabránit pomocí odpovídajícího nastavení softwaru prohlížeče. helloCash však upozorní Uživatele na to, že v takovém případě Uživatel nemusí být schopen využívat všechny funkce Stránky v plném rozsahu. Používáním Stránky helloCash.


Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním o něm získaných dat společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

Soubory Cookies

Soubor Cookies obsahuje informace, které jsou z webové stránky předávány do internetového prohlížeče. Následně jsou ukládány v operačním systému. Pokud jsou soubory Cookies využívány, dochází k automatickému ukládání údajů o uživateli (zejména uživatelské jméno a heslo) do té doby než uživatel ukončí používání internetového prohlížeče nebo soubory manuálně neodstraní.


k použití Cookies dochází v případě, že se uživatel přihlašuje uživatelským jménem a heslem. Pokud registrovaný uživatel otevře webovou stránku, je automaticky vytvořen tzv. Session Cookie, což znamená, že internetový prohlížeč uživatele stránky úspěšně autorizoval. Tyto Session Cookies usnadňují uživateli orientaci na webové stránce. K odstranění těchto souborů dochází jakmile uživatel ukončí internetový prohlížeč (k tomuto nedojde v případě, že uživatel zvolil možnost „zůstat přihlášen“).

Uzavření smlouvy a zpracování plateb

Automatické denní uzávěrky

Pro využití nabídky helloCash je třeba poskytnout některé osobní údaje.

Přiřazování plateb

helloCash má právo za účelem zpracování plateb předat údaje Uživatele subdodavateli služeb. helloCash pro tento účel spolupracuje se společností Adyen B.V. . Když Uživatel zadá za účelem provedení platby v reálném čase údaje o platební kartě, jsou čísla platebních karet použita výhradně pro zpracování plateb a pro žádné jiné účely.


helloCash zpracovává pro potřeby zpracovaní zákaznických požadavků osobní údaje. Veškerá korespondence se uživateli je archivována.


Některé informace jako např. Komunikace mezi jednotlivými uživateli na webové stránce je viditelná i pro ostatní návštěvníky stránky. Toto se týká také uživatelů propojených webových služeb jako např. Sociální sítě Facebook, Twitter atd. V tomto případě jsou komentáře uživatelů veřejné pro ostatní uživatele internetu. helloCash doporučuje uživatelům, aby se se svými osobními údaji nakládali obezřetně.

Reklama, výzkum marketingu nebo veřejného mínění

Zasílání novinek (newsletter)

Zasílání novinek, jakož i informací o vlastní nabídce a nabídce třetích stran - Uživatel má při registraci na Stránce možnost přihlásit se k zasílání novinek a určit frekvenci, ve které bude novinky dostávat, příp. může zvolit možnost nedostávat žádné novinky. Pro zasílání novinek či jiných informací prostřednictvím e-mailu potřebuje helloCash e-mailovou adresu Uživatele.


Uživatel se může kdykoliv prostřednictvím vlastního nastavení profilu přihlásit nebo odhlásit z odběru novinek a určit frekvenci zasílání. Kromě toho bude mít Uživatel v každé zprávě s informacemi či novinkami zaslané od helloCash možnost odhlásit se.

Vyhodnocení dat a informací

helloCash shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje Uživatele pro účely reklamy a/nebo pro účely průzkumu trhu a veřejného mínění, pouze pokud příslušný Uživatel souhlasil se shromažďováním, zpracováním a používáním údajů pro účely průzkumu trhu a veřejného mínění. Zadáním svých údajů v průběhu průzkumu Uživatel souhlasí se zpracováním, uložením a použitím zadaných údajů.


helloCash může používat Uživatelem uložené údaje a informace k internímu průzkumu demografie, zájmů Uživatele a chování Uživatele. Toto používání se děje anonymně. Pro účely reklamy a průzkumu trhu může helloCash vyhodnotit informace o Uživateli v anonymní a agregované formě. Používá-li helloCash údaje Uživatele k vytvoření uživatelského profilu, přestane je používat, pokud s tím daný uživatel nesouhlasí.

Oprava, zablokování, smazání

Každý Uživatel má v souladu s platnými právními předpisy právo na opravu, zablokování a smazání svých osobních údajů. Pokud Uživatel tyto údaje nezmění nebo nesmaže sám, jsou níže na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedené kontaktní údaje helloCash k dispozici pro odpovídající požadavky. helloCash odpovídajícím způsobem změní, zablokuje nebo smaže osobní údaje Uživatele co nejrychleji. helloCash upozorňuje, že smazání uživatelských údajů je možný pouze tehdy, pokud neexistují žádné právní požadavky, zejména s ohledem na údaje potřebné pro účely fakturace a/nebo účetnictví.


Každý Uživatel má možnost odmítnout zpracování a použití svých osobních údajů pro účely reklamy nebo průzkumu trhu a veřejného mínění. Zejména může Uživatel kdykoliv odmítnout souhlas s použitím své e-mailové adresy k zasílání novinek a/nebo informací od helloCash, aniž by mu na základě toho vznikly jakékoliv náklady.

Právo na informace

Uživatel i třetí strana mají právo na sdělení informací, které se týkají získaných a uložených údajů od helloCash. helloCash je oprávněna za určitých okolností sdělit informace, příp. může mít povinnost z důvodu zákonných předpisů předat informace příslušným orgánům.

Právo Uživatele na informace

Na základě požadavku Uživatele sdělí helloCash zdarma informace o všech osobních údajích, které o něm helloCash ukládá. Tyto informace jsou v základě předávány elektronickou formu (e-mailem). Požadavky jsou směřovány na kontakt uvedený na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě, že Uživatel využije možnost sdělení informací e-mailem, nebude zadaná e-mailová adresa (odesílatele i příjemce) použita k žádnému jinému účelu, než je sdělení informací a vaší dokumentace.

Práva třetích stran na informace

Na základě požadavku Uživatele sdělí helloCash zdarma informace o všech osobních údajích, které o něm helloCash ukládá. Tyto informace jsou v základě předávány elektronickou formu (e-mailem). Požadavky jsou směřovány na kontakt uvedený na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě, že Uživatel využije možnost sdělení informací e-mailem, nebude zadaná e-mailová adresa (odesílatele i příjemce) použita k žádnému jinému účelu, než je sdělení informací a vaší dokumentace.


Na základě požadavku Uživatele sdělí helloCash zdarma informace o všech osobních údajích, které o něm helloCash ukládá. Tyto informace jsou v základě předávány elektronickou formu (e-mailem). Požadavky jsou směřovány na kontakt uvedený na konci tohoto prohlášení o ochraně dat. V případě, že Uživatel využije možnost sdělení informací e-mailem, nebude zadaná e-mailová adresa (odesílatele i příjemce) použita k žádnému jinému účelu, než je sdělení informací a dokumentace. Pokud bude mít helloCash povinnost předat údaje místním, státním nebo mezinárodním úřadům, splní helloCash tuto povinnost. Kromě toho zveřejní helloCash údaje třetím stranám, pokud to vyžadují platné zákony nebo předpisy. Kromě toho může helloCash zveřejnit informace, aby prověřila ilegální aktivity nebo podezření na podvod, zabránila jim nebo přijala vhodná opatření nebo aby helloCash prosadila či uplatnila smlouvy a licenční práva.

Zabezpečení dat

helloCash se snaží chránit uložené uživatelské údaje podle aktuálních standardů. Za tímto účelem je ze strany helloCash přijato opatření, v rámci kterého mohou jednotlivci získat v odpovídajícím rámci přístup k uloženým osobním údajům.


Uživatele, aby tyto údaje zkontrolovali, příp. opravili nebo anonymizovali, zablokovali nebo smazali. Uživateli helloCash přitom vzniká možnost, podívat se a/nebo změnit jím zprostředkované údaje. Stejně jako při veškerém předávání dat přes internet zůstává při odesílání i přijímání osobních údajů zbytkové riziko. helloCash se snaží toto riziko snížit na minimum tím, že kóduje pomocí certifikátu Secure Socket Layer-Protocols (SSL) Uživatelem přenášené údaje při objednávkách produktů a služeb nebo při používání služeb.


helloCash upozorňuje, že i přes vysoké požadavky, které má helloCash na ochranu dat mohou být veškeré informace dobrovolně poskytnuté Uživatelem přes internet potenciálně zachyceny. Z tohoto důvodu nemůže helloCash nést zodpovědnost ani ručit za prozrazení informací následkem chyby při přenosu dat a/nebo neautorizovaný přístup třetích stran.

Platnost a verze prohlášení o ochraně dat

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné ve verzi 1.0 z 9. prosince 2015.


helloCash si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že politika ochrany soukromí je součástí smluvních podmínek, je v takovém případě služba helloCash bude zákazníky informovat e-mailem 14 dní předem.

Platnost a verze prohlášení o ochraně dat

Na tuto adresu je možné směrovat veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů v helloCash:
mRaP GmbH
Pulvermühlweg 11
3250 Wieselburg Rakousko
info@hellocash.cz