Všeobecné obchodní podmínky

1 Rozsah platnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné uzavření, obsah a plnění všech smluv uzavřených mezi mRaP GmbH, registrační číslo 412051h, Pulvermühlweg 11, Wieselburg, Rakousko (dále jen „helloCash“) a třetí stranou (dále jen „Zákazník“). Tyto VOP jsou platné pro veškeré později uzavřené smlouvy, aniž by hellocash v případě uzavření takovéto smlouvy měl povinnost na existenci těchto VOP smluvní strany upozorňovat.

1.2 Individuální podmínky nad rámec VOP jsou platné pouze tehdy, pokud jsou písemně dohodnuty mezi helloCash a Zákazníkem. Dohoda o individuálních podmínkách nahrazuje VOP pouze ve vymezeném rozsahu. Neplatností jednoho nebo více ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení uvedených v těchto VOP. Neplatné nebo nepoužitelné ustanovení bude nahrazeno pokud možno hospodářsky srovnatelným ustanovením.

1.3 Registrací (bod 3) na stránkách www.hellocash.at, www.hellocash.de, www.hellocash.ch, www.hellocash.cz, www.hellocash.fr, www.hellocash.pl, www.bookgoodlook.at, www.bookgoodlook.de, www.bookgoodlook.ch, www.bookgoodlook.cz, www.bookgoodlook.fr, www.bookgoodlook.pl nebo jakékoli jiné doméně hellocash nebo bookgoodlook, Zákazník bere na vědomí, rozumí a přijímá VOP. helloCash si vyhrazuje právo změnit VOP. V případě zamýšlené změny Všeobecných podmínek bude helloCash informovat Zákazníka o změně nejméně 14 kalendářních dnů před plánovaným datem změny e-mailem nebo prostřednictvím zprávy inApp. Pokud Zákazník v průběhu 14 kalendářních dnů po obdržení zprávy výslovně nevyjádří nesouhlas se změnou zasláním e-mailu na adresu info@hellocash.cz, považuje se změna za přijatou. V případě včasné vyjádření nesouhlas ze strany Zákazníka proti této změně se nadále budou uplatňovat stávající VOP. helloCash si vyhrazuje právo v tomto případě okamžitě ukončit smluvní vztah (bod 4.6).

1.4 Registrací (bod 1.3 a 3) Zákazník potvrzuje, že vyvíjí podnikatelskou činnost a služby helloCash bude využívat k podnikatelským účelům.

1.5 V případě, že je na doménách www.hellocash.at, www.hellocash.de, www.hellocash.cz, www.hellocash.fr, www.hellocash.pl, www.bookgoodlook.at, www.bookgoodlook.de, www.bookgoodlook.ch, www.bookgoodlook.fr, www.bookgoodlook.pl nebo na jiné doméně hellocash nebo bookgoodlook možnost odkazování na jiné internetové stránky či služby, podléhají smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a provozovatelem této webové stránky či služby třetích stran výhradně podmínkám dohodnutých s třetí stranou.

2 Korespondence

2.1 helloCash poskytuje služby v řádném obchodním provozu

2.1.1 poskytování služby SaaS (Software-as-a-Service),

2.1.2 zprostředkování kupních smluv v oblasti hadware pokladních systémů.

2.2 Všechny ostatní nejmenové služby jsou poskytovány jako nadstandartní služby pouze v případě, že jsou dohody o nich uzavřeny výhradně písemně.

2.3 helloCash poskytuje Zákazníkovi po dobu trvání smlouvy pomocí sítě internet vybrané software řešení v aktuální verzi (bod 2.1.1). Rozsah aktuálně poskytovaných funkcí sofware řešení je k dispozici na adrese https://hellocash.cz/cena. Z technických důvodů nelze vyloučit případné technické chyby v software řešení poskytovaného Zákazníkovi. Zákazník je obeznámen s tím, že může v mezních situacích dojít k omezením nebo výpadkům používání software, serveru a internetových stránek (bod 1.3) a k možné ztrátě dat. Po helloCash nemůže být poskytování funkcionalit a provozu služby SaaS vymáháno. helloCash vynaloží veškeré úsilí, které je v technických možnostech, k odstranění závad. Bei der Signatur einer Rechnung durch den KUNDEN können Fehler bei der Datenübermittlung zwischen helloCash und der A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH bzw. eines dritten Dienstleisters auftreten, die nicht im Einflussbereich von helloCash liegen.

2.4 Zanedbatelné a pro Zákazníka výhodné změny obsahu funkcí software řešení (bod 2.3) jsou považovány jako Zákazníkem odsouhlasené.

2.5 V případě zprostředkování kupních smluv v oblasti hardware pokladního systémů (bod 2.1.2) je kupní smlouva uzavřena mezi Zákazníkem a třetí stranou. Plnění uzavřené kupní smlouvy stejně jako případné stížnosti und výpovědi těchto smluv včetně vrácení hardware probíhají mezi Zákazníkem a třetí stranou. Zákazník směřuje se zavazuje veškerou korespondenci směřovat na třetí stranu. helloCash není zodpovědný za předávání nebo zpracování takovýchto zpráv na třetí stranu.

3 Registrace, povinnosti, smluvní pokuta

3.1 3.1 Používání služeb je umožněno na základě registrace. Registrace je bezplatná. Nárok na registraci nevzniká. Pro porozumění základních funkcí a postupů software řešení je Zákazník povinnen seznámit se s manuálen helloCash. Registrací Zákazník potvrzuje, že se s manuálem helloCash seznámil a porozuměl mu.

3.2 Registraci není možné provést v zastoupení a může ji provést pouze plnoletá fyzická osoba, právnická osoba nebo jiná právní forma společnosti na základě uvedení odpovědné osoby jako osoby kontaktní. Údaje vyžadované při registraci je třeba úvést správně a v plném rozsahu. Zákazník je zodpovědný za úplnost a správnost těchto údajů.

3.3 Po registraci obdrží Zákazník osobní účet s e-mailovou adresou a heslem (přístupové údaje). Zákazník je povinnen své heslo po prvním přihlášení změnit. Zákazník může své heslo měnit kdykoliv.

Zákazník je povinnen uchovávávat přístupové údaje v tajnosti a tyto nepředávat na třetí osoby. Zákazník je povinnen přijmout taková opatření, která zamezí neopravněnému přístupu třetích osob. Zákazník je povinnen o těchto zásadách informovat své zaměstnance.

3.5 Zákazník se zavazuje upravit veškeré změny osobních údajů bez zbytečného odkladu. Zákazník je zodpovědný za zadání a udržování údajů, které jsou vyžadované pro využívány služby SaaS.

3.6 helloCash je oprávněn požadovat po Zákazníkovi doklady, které prokazují jím zadané údaje (např. Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku atd.). helloCash není povinnost tyto údaje ověřovat na správnost, úplnost nebo případný rozpor se zákonem. Při podezření ze zneužití nebo neoprávněnému použití údajů si helloCash vyhrazuje právo účet zablokovat nebo zrušit.

3.7 Registrované uživatelské účty nejsou přenosné a mohou být výhradně využívány oprávěnámi osobami.

3.8 Zákazník se zavazuje využívat software takovým způsobem, který nejeví znaky zneužití nebo omezuje dostupnost software. Zákazník se vyvaruje jednání, které mohou způsobit síťovou nebo systémovou bezpečnost, předání prostřednictvím tzv. virů nebo trojských koní.

3.9 Zákazník poskytne helloCash odškodnění za případné porušení bodu 3.8 smluvní pokutu ve výši 50 000,00 EUR, která nepodléhá právnímu opravnému prostředku.

4 Služba SaaS, ceny a doba trvání smlouvy

Veškeré služby SaaS společně s jednotlivými přehledy dostupných funkcí a cenou jsou k dispozici na https://hellocash.cz/cena. Všechny zde uvedené poplatky za užívání jsou měsíční poplatky bez DPH. První měsíční poplatek je splatný (dopředu) v první den využití (aktivace) jedné ze zpoplatněných služeb SaaS. Následující poplatky za využívání jsou splatné ve stejný kalendářní den následujících měsíců, ve které proběhla aktivace zpoplatněné služby SaaS. V případě, že toto datum není známo, je poplatek splatný k poslednímu dni v měsíci. Platby jsou prováděny prostřednictvím společnosti Adyen.

4.2 Smluvní vztah (předplatné) se uzavírá na dobu neurčitou.

4.3 Zákazník má právo předplatné služby prostřednictvím výpovědi kdykoliv ukončit. V případě výpovědi zpoplatněné služby (např. přechod na bezplatnou službu) je Zákazník povinnen uhradit měsíční poplatek v měsíci, ve kterém podal výpověď, v plné výši. Vrácení poměrné části měsíčního poplatku je vyloučeno.

4.4 Zákazník může přeplatné vypovědět prostřednictvím e-mailu. V tomto případě činí výpovědní lhůta 4 týdny počínaje poslední dnem měsíce, ve kterém byla výpověď doručena.

4.5 V případě výpovědi (bod 4.3 a 4.4) Zákazník zabezpečí včasné stažení a zálohování dat. V případě, že Zákazník přesto požádá helloCash o poskytnutí těchto dat, helloCash data Zákazníkovi poskytne výhradně za úplatu ve výši hodinové sazby 150,00 EUR. Výpočet výkonu probíhá v 15 minutových intervalech, započaté intervaly jsou taktéž zpoplatněny.

4.6 helloCash a Zákazník mají možnost předplatné ze závažného důvodu kdykoliv ukončit. Závažný důvod nastane především, když

4.6.1 je Zákazník ve zpozdění s platbou poplatků za používání a i přes poskytnutí náhradní doby k úhradě v trvání 14 dnů a upozornění na možnou výpoveď smlouvy, Zákazník dlužnou částku neuhradí.

4.6.2 Zákazník poruší kterékoliv ustanovení těchto VOP.

4.6.3. Zákazník vyjádří nesouhlas se změnou VOP (bod 1.3).

4.7 Uživatelský poplatek (bod 4.1) je zaručenou hodnotou. Pro výpočet hodnoty je použit Index spotřebitelských cen 2015 Rakouského centrálního statistického úřadu nebo jiný index, který uvedený index nahrazuje. Výchozí hodnouou pro výpočet hodnoty je zvěřejněná hodnota indexu pro říjen 2017. Uživatelský poplatek se zvyšuje či snižuje v rozsahu, ve kterém se změnil Index spotřebitelských cen 2015.

4.8 helloCash se zavazuje Zákazníka informovat o změnách cen nebo a výrazných změnách funkcí vybrané služby SaaS Zákazníka prostřednictvím e-mail nebo zprávy inApp, a to nejpozději 4 týdny před plánovaným termínem změn. V případě, že Zákazník změnu výslovně neodmítne, má se za to, že se změnou souhlasí.

4.9 Zákazník má možnost v rámci testovacího režimu (Demo režim) testovat všechny modely pokladny po dobu 30 dnů. V demo režimu jsou veškeré vystavené doklady označeny textem „DEMO“. Demo režim je standartně nastaven jako Premium pokladna. Demo režim slouží výhradně k testovacím účelům. Demo režim není určen pro vytváření účetní nebo daňových přehledů. V demo režimu není možné vytvářet doklady, které by byly předávýna třetím osobám. Abych mohl Zákazník vystavovat plnohodnotné doklady, má Zákazník možnost zvolit jeden z modelů pokladny v běžném režimu.

5. Korespondence

5.1 Rozsah zákaznické podpory se liší dle využívané služby SaaS (bod 4.1).

5.2 helloCash se zavazuje, že požadavky zodpoví v přiměřeném čase. Zákazník bere na vědomí, že nárok na odpověď na jeho požadavek v rámci stanovené doby nebo na určité řešení je vyloučen.

5.3 Veškeré zprávy a jiná oznámení jsou zasílána písemně elektronickou formou na poslední známou e-mailovou adresu a považují se za doručené.

5.4 ZÁKAZNÍK souhlasí s tím, že helloCash může nahrávat telefonní hovory za účelem zajištění kvality. Zaznamenané hovory se do 24 hodin automaticky vymažou.

6 Autorské právo

Obsah internetových stránek www.hellocash.at, www.hellocash.de, www.hellocash.cz, www.hellocash.fr, www.hellocash.pl, www.bookgoodlook.at, www.bookgoodlook.de, www.bookgoodlook.ch, www.bookgoodlook.fr, www.bookgoodlook.pl nebo jiné hellocash nebo bookgoodlook domény, software a uživatelský manuál jsou chráněny ve smyslu autorských práv. Tento obsah není povolenou bez výslovného souhlasu šířit, množit nebo jinak použítvat v rozporu s autorským právem (§ 14ff UrhG).

7 Zákaz zápočtu

Zákazníkovi není dovoleno započítávat pohledávky helloCash - s výjimkou § 6 odst. 1 č. 8 KSchG – jako protipohledávky.

8 Záruka, ručení

8.1 helloCash nenese odpovědnost za plnění kupních smluv (bod 2.1.2), za plnění nebo za škody, které vzniknou při poskytování služby. helloCash nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah jiných webových stránek, které jsou k dispozici na www.hellocash.at, www.hellocash.de, www.hellocash.cz, www.hellocash.fr, www.hellocash.pl, www.bookgoodlook.at, www.bookgoodlook www.bookgoodlook.ch, www.bookgoodlook.fr, www.bookgoodlook.pl nebo jiné hellocash nebo bookgoodlook doméně.

8.2 HelloCash neodpovídá za chyby (včetně zjevných chyb nebo chyb při tisku), přerušení (v důsledku technické chyby, opravy, aktualizace nebo údržby na internetových stránkách apod.) nebo nesprávného přenosu informací. helloCash nemůže zaručit dostupnost webových stránek www.hellocash.at, www.hellocash.de, www.hellocash.cz, www.hellocash.fr, www.hellocash.pl, www.bookgoodlook.at, www.bookgoodlook.de, www. bookgoodlook.ch, www.bookgoodlook.fr, www.bookgoodlook.pl nebo jinou hellocash nebo bookgoodlook doménou, stejně jako bez funkčnost nebo provozní dostupnost vybrané služby SaaS. helloCash nepřebírá žádnou odpovědnost za selhání serveru ani ztrátu dat z jakéhokoli důvodu.

8.3 helloCash neodpovídá za škody způsobené neoprávněným nakládáním s osobními uživatelskými údaji Zákazníka prostřednictvím třetích stran , blokováním nebo vymazáním zákaznického účtu.

8.4 Odpovědnost z nedbalosti za způsobení hmotné škody je vyloučena.

8.5 Náhrada za následky vad a hospodářskou ztrátu je vyloučena. Zákazník musí prokázat existenci hrubé nedbalosti a jeho nároky na náhradu škody se pomíjí do pěti měsíců od zjištění škod a původce škod, v každém případě 5 let po poskytnutí služby. Jakákoli odpovědnost helloCash je omezena výší poplatků za službu v době maximálně 3 let.

8.6 Právo napadnout smlouvu z důvodů případných chyb je vyloučeno.

9 Ochrana a zabezpečení dat

9.1 Prohlášení o ochraně údajů (https://hellocash.cz/ochrana-osobnich-udaju) je nedílnou součástí VOP. Zákazník prohlašuje, že prohlášení o ochraně údajů přečetl, porozuměl mu a přijímá ho.

9.2 Zákazník souhlasí s ukládáním svých osobních údajů prostřednictvím helloCash. helloCash se zavazuje nepředávat osobní údaje třetím stranám bez výslovného souhlasu zákazníka, pokud to není nezbytné pro právní ochranu Zákazníka, splnění právních požadavků, obranu a ochranu helloCash nebo technickou operaci modelů pokladny nebo služby SaaS.

9.3 Zákazník uděluje helloCash souhlas s použitím údajů pro reklamní účely, např. za účelem odkazu na stávající nebo bývalý obchodní vztah (reference), jakož i informace o produktech a službách, jakož i speciální a reklamní kampaně prostřednictvím telefonu a zasílání nabídek, inzerce a informační bulletin (v listinné a elektronické podobě). Tento souhlas může být kdykoli zrušen e-mailem na adrese info@hellocash.cz.

9.4 Zákazník uděluje výslovný souhlas s tím, že jeho údaje mohou být předávány úvěrovým institucím a dalším orgánům za účelem ověření bonity. Tento souhlas je kdykoli možné zrušit e-mailem na adrese info@hellocash.cz.

9.5 Zákazník se zavazuje zajistit bezpečné uchování osobních a účetních údajů. Zákazníkovi nevzniká nárok na obnovení údajů v případě ztráty. Pokud bude helloCash vydávat zákaznická data zákazníků po ukončení smluvního vztahu, Zákazník bere na vědomí, že je povinenn uhradit náklady ve výši 150,00 EUR. Fakturace za každou dílčí službu se provádí v intervalech 15 minut, přičemž jsou plně zohledněny počáteční jednotky intervalu.

10 Místo plnění, volba práva, soudní příslušnost

10.1 Místo plnění je, pokud není písemně dohodnuto jinak, sídlo helloCash v Rakousku, Wieselburg, PSČ 3250.

10.2 Rakouské hmotněprávní právo platí pro tyto Všeobecné obchodní podmínky a pro všechny smlouvy, na které se vztahují tyto VOP (zejména předplatné). Použitelnost práva na nákup dle práva OSN je vyloučena. Smluvní jazyk je němčina.

10.3 Pro případné spory týkající se podmínek smlouvy, jakož i při příležitosti uzavření smluv mezi helloCash a Zákazníkem je dohodnuta rakouská příslušnost (výhradně v obchodních smlouvách) a místní příslušnost soudu příslušného k sídlu helloCash.

helloCash
Podnik
Právní informace

Registrierkasse Österreich günstig kaufen hellocash Registrierkasse Österreich günstig kaufen hellocash
Copyright © 2020 mRaP GmbH. Všechna práva vyhrazena.